-->

  Bài 3: Sử dụng Arduino làm hệ thống đèn giao thông

  Tiếp tục trong chuỗi bài viết tự học Arduino trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Arduino Uno R3 và Led để làm một ứng dụng đèn giao thông gồm đèn dành cho phương tiện xe và cho người đi bộ. Chương trình khởi động khi nút bấm được nhấn, sử dụng delay(s) để làm khoảng thời gian chờ, một bài học khá đơn giản phù hợp cho những bạn mới nhập môn arduino để học tập.

  Sơ đồ đấu nối

  Code ví dụ 

  /*
    Traffic Light
    This code copied from the book Beginning-Arduino.
  */
  int carRed = 12; //assign the car lights
  int carYellow = 11;
  int carGreen = 10;
  int button = 9; //button pin
  int pedRed = 8; //assign the pedestrian lights
  int pedGreen = 7;
  int crossTime =5000; //time for pedestrian to cross
  unsigned long changeTime;//time since button pressed
  
  void setup() {
    pinMode(carRed, OUTPUT);
    pinMode(carYellow, OUTPUT);
    pinMode(carGreen, OUTPUT);
    pinMode(pedRed, OUTPUT);
    pinMode(pedGreen, OUTPUT);
    pinMode(button, INPUT); 
    digitalWrite(carGreen, HIGH); //turn on the green lights
   digitalWrite(pedRed, HIGH); 
  }
  
  void loop() {
   int state = digitalRead(button);
      //check if button is pressed and it is over 5 seconds since last button press
      if(state == HIGH && (millis() - changeTime)> 5000){
          //call the function to change the lights
          changeLights();
      }
  }
  
  void changeLights() {
   digitalWrite(carGreen, LOW); //green off
   digitalWrite(carYellow, HIGH); //yellow on
   delay(2000); //wait 2 seconds
   
   digitalWrite(carYellow, LOW); //yellow off
   digitalWrite(carRed, HIGH); //red on
      delay(1000); //wait 1 second till its safe
   
   digitalWrite(pedRed, LOW); //ped red off
   digitalWrite(pedGreen, HIGH); //ped green on
  
   delay(crossTime); //wait for preset time period
   
   //flash the ped green
      for (int x=0; x<10; x++) {
     digitalWrite(pedGreen, HIGH);
   delay(250);
   digitalWrite(pedGreen, LOW);
   delay(250);
       }
      
    digitalWrite(pedRed, HIGH);//turn ped red on
   delay(500);
  
   digitalWrite(carRed, LOW); //red off
   digitalWrite(carYellow, HIGH); //yellow on 
   delay(1000);
   digitalWrite(carYellow, LOW); //yellow off
    digitalWrite(carGreen, HIGH); 
  
   changeTime = millis(); //record the time since last change of lights
   //then return to the main program loop
  }
  

  Giải thích Code

  int carRed = 12; //assign the car lights
  int carYellow = 11;
  int carGreen = 10;
  int button = 9; //button pin
  int pedRed = 8; //assign the pedestrian lights
  int pedGreen = 7;
  int crossTime =5000; //time for pedestrian to cross
  unsigned long changeTime;//time since button pressed
  
  
  Bước đầu tiên chúng ta khai báo chân cho các đối tượng (carRed, carYellow, carGreen) là đèn báo dành cho phương tiện xe, khai báo nút nhấn (button), (pedRed, pedGreen) phương tiện dành cho người đi bộ.
  Chú ý: Nút nhấn là một thiết bị đầu vào nên khi khai báo pinMode(button, INPUT) nhớ khai báo là INPUT

  int crossTime =5000; //thời gian cho người đi bộ qua đường là 5s
  
  unsigned long changeTime;//thời gian kể từ khi nhấn nút 
  Kiểu unsigned long là kiểu số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 4,294,967,295  (0 đến 232 - 1). Mỗi biến mang kiểu dữ liệu này chiếm 4 byte bộ nhớ.

  void loop() {
    int state = digitalRead(button);
          //check if button is pressed and it is over 5 seconds since last button press
          if(state == HIGH && (millis() - changeTime)> 5000){
                 //call the function to change the lights
                 changeLights();
          }
  }
  
  
  Tiếp theo, trong vòng lặp loop() kiểm tra xem nút bấm có được nhấn không, nếu điều kiện là đúng thì hàm changeLight() thực hiện.

  Một số kiểu dữ liệu thường gặp

  KiểuĐộ rộng bitDãy giá trị
  boolean1 byte0 ~ 1 (Đúng hoặc Sai)
  char1 byte-128 ~ 127
  unsigned char1 byte0 ~ 255
  int 2 byte-32768 ~ 32768
  unsigned int2 byte0 ~ 65,535
  long4 byte-2,147,483,647 ~ 2,147,483,647
  unsigned long4 byte0 ~ 4,294,967,295
  float4 byte-34028235E38 ~ 34028235E38
  double4 byte-34028235E38 ~ 34028235E38

  Toán tử Logic

  • && (Logic và)
  • || (Logic hoặc)
  • ! (Logic phủ định)

  Nguyên lý hoạt động của các linh kiện

  Nút nhấn

  Nguyên lý làm việc của nút nhấn rất đơn giản, nó có 2 trạng thái thường đóng (khi ta nhấn vào - LED SÁNG), thường hở (khi thả ra - LED TẮT).


                             

  Thông thường có 2 dạng mắc trở theo kiểu kéo xuống và kéo lên. Trong bài viết hôm nay mình giới thiệu với các bạn mắc theo kiểu kéo xuống. Vậy 2 cách này có gì khác nhau, thực sự rất đơn giản khi mắc trở theo kiểu kéo xuống thì trạng thái ban đầu của nút nhấn là "1 - HIGH" và khi nhấn vào "0 - LOW".


  ( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày  -----------------------------------------------------------------------------------

  DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
  DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool
  eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử

  Latest posts