-->

  Hiển thị thời gian thực bằng màn hình OLED 0.96 sử dụng NodeMCU ESP8266

  Màn hình OLED 0.96 là một màn hình đang được sử dụng khá nhiều vì sự tiện lợi của chúng. Trong nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để hiển thị thời gian thực lên OLED 0.96 bằng NodeMCU ESP8266.

  Tổng quan về màn hình OLED 0.96

  Màn hình Oled 0.96 inch sử dụng chuẩn giao tiếp bằng I2C, nên việc giao tiếp một cách dễ dàng và ổn định.
  Màn hình cho khả năng hiển thị đẹp, sang trọng, rõ nét và khả năng tiết kiệm pin rất tốt.

  Thông tin kỹ thuật

  • Điện áp sử dụng: 3.3~5VDC.
  • Công suất tiêu thụ: 0.04w
  • Góc hiển thị: lớn hơn 160 độ
  • Số điểm hiển thị: 128x64 điểm.
  • Độ rộng màn hình: 0.96 inch
  • Màu hiển thị: Trắng
  • Giao tiếp: I2C
  • Driver: SSD1306

  Sơ đồ đấu nối

  Màn hình OLED 0.96
  NodeMCU ESP8266
  VDD
  3V3
  GND
  GND
  SDA
  D2 (SDA)
  SCL
  D1 (SCL)

  Các linh kiện cần thiết cho dự án

  Tên linh kiệnSố lượng
  NodeMCU ESP82661
  Dây cắm4
  Màn Hình Oled 0.961

  Code mẫu

  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <time.h>
  
  #include <SPI.h>
  #include <Wire.h>
  #include <Adafruit_GFX.h>
  #include <Adafruit_SSD1306.h>
  
  #define OLED_RESET LED_BUILTIN //4
  Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
  
  const char* ssid = "Nha Tro 4";
  const char* password = "nguyennam";
  
  int ledPin = 13;
  
  int timezone = 7 * 3600;
  int dst = 0;
  
  #if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
  #error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
  #endif
  
  void setup() {
  
   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  
   // Clear the buffer.
   display.clearDisplay();
   display.display();
   
   pinMode(ledPin,OUTPUT);
   digitalWrite(ledPin,LOW);
  
   Serial.begin(115200);
  
   display.setTextSize(1);
   display.setTextColor(WHITE);
   
   display.setCursor(0,0);
   display.println("Wifi connecting to ");
   display.println( ssid );
  
   WiFi.begin(ssid,password);
   
   display.println("\nConnecting");
  
   display.display();
  
   while( WiFi.status() != WL_CONNECTED ){
     delay(500);
     display.print("."); 
     display.display();    
   }
  
   // Clear the buffer.
   display.clearDisplay();
   display.display();
   display.setCursor(0,0);
   
   display.println("Wifi Connected!");
   display.print("IP:");
   display.println(WiFi.localIP() );
  
   display.display();
  
   configTime(timezone, dst, "pool.ntp.org","time.nist.gov");
   display.println("\nWaiting for NTP...");
  
   while(!time(nullptr)){
     Serial.print("*");
     
     delay(1000);
   }
   display.println("\nTime response....OK"); 
   display.display(); 
   delay(1000);
  
   display.clearDisplay();
   display.display();
  }
  
  void loop() {
   
   time_t now = time(nullptr);
   struct tm* p_tm = localtime(&now);
   
   Serial.print(p_tm->tm_mday);
   Serial.print("/");
   Serial.print(p_tm->tm_mon + 1);
   Serial.print("/");
   Serial.print(p_tm->tm_year + 1900);
   
   Serial.print(" ");
   
   Serial.print(p_tm->tm_hour);
   Serial.print(":");
   Serial.print(p_tm->tm_min);
   Serial.print(":");
   Serial.println(p_tm->tm_sec);
   
   // Clear the buffer.
   display.clearDisplay();
   
   display.setTextSize(3);
   display.setTextColor(WHITE);
   
   display.setCursor(0,0);
   display.print(p_tm->tm_hour);
   display.print(":");
   if( p_tm->tm_min <10)
    display.print("0"); 
   display.print(p_tm->tm_min);
   
   display.setTextSize(2);
   display.setCursor(90,5);
   display.print(".");
   if( p_tm->tm_sec <10)
    display.print("0"); 
   display.print(p_tm->tm_sec);
  
   display.setTextSize(1);
   display.setCursor(0,40);
   display.print(p_tm->tm_mday);
   display.print("/");
   display.print(p_tm->tm_mon + 1);
   display.print("/");
   display.print(p_tm->tm_year + 1900);
  
   display.display();
  
   delay(1000); // update every 1 sec
  
  }
  

  Thư viện

  • Download thư viện "Adafruit_GFX.h": Tải ngay
  • Download thư viện "Adafruit_SSD1306.h": Tải ngay

  ( Nguyên lý + Code chuẩn) Link Mediafire

  ------------------------------------------------------------------------------------
  DV1 - Nhận vẽ mạch thuê ONLINE Altium Designer/ Orcad 9.2/ Protues nhanh trong ngày  -----------------------------------------------------------------------------------

  DV2 - Mua linh kiện về làm mạch nhanh - Miễn phí Ship
  DV3 - Kênh youtube chia sẻ kiến thức điện tử thực hành ngay


  DV4 - Kênh cộng đồng Facebook Điện Tử ChipKool
  eChipKool - Chia sẻ kiến thức Kết Nối đam mê điện tử

  Latest posts